تاثيرکيفيت حسابرسي برتاخيردرارايه گزارش حسابرسي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

س یا همایش : سومين همايش ملي مباحث نوين در حسابداري،مديريت و کارآفرينيتعداد صفحات :13چکیده مقاله: هدف این پژوهش، بررسی تاثيرکيفيت حسابرسي برتاخيردرارايه گزارش حسابرسي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران می باشد. که برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی ازدوره تصدی حسابرس،تخصص حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی وحق الزحمه حسابرسی استفاده شده است..دراین پژوهش، 89 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دردوره زمانی 1390 الی 1394 بررسی شده است.جهت آزمون فرضیه ها،ازمدل رگرسیون ونرم افزاراقتصادسنجی ایویوزاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های کیفیت حسابرسی که شامل دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس،حق الزحمه حسابرسی واندازه مو

بررسي تطبيقي وکاربردي مفاهيم محيط زيست در برنامه ي درسي شيمي متوسطه ي کشور ايران با کشور انگلستان

س یا همایش : سومين کنفرانس ملي مهندسي مواد، مهندسي شيمي و ايمني صنعتيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی و کاربردی مفاهیم محیط زیست در برنامه ی درسی شیمی متوسطه ی کشور ایران با انگلستان صورت گرفت، پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است که با روش تطبیقی و با بهره گیری از الگوی بردی و همچنین روش توصیفی تحلیلی انجام شده است.جامعه ی آماری این پژوهش، کتاب های درسی شیمی مقطع متوسطه ی کشور انگلستان و ایران است که در بخش مفاهیم محیط زیست مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت، در این پژوهش، کشورها به صورت هدفمند انتخاب شده اند،کشور انگلستان و از طرف

مقاله تحليل ساختار روايي داستان حضرت سليمان(ع) و ملکه سبا بر پايه الگوي روايي گريماس

ت :36در الگوی روایی گریماس، به دنبال شناخت مراحل تولید تا دریافت معنا، ژرف ساخت روایت در قالب الگوی کنش و زنجیره‌ها و گزاره‌های متنوع مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. از آن‌جا که بررسی و شناخت سازوکارهای تولید معنا در روایت داستان‌های قرآنی امری ضروری به نظر می‌رسد؛ بر همین اساس، در این جستار با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نظام روایی داستان حضرت سلیمان بر پایه‌ی الگوی روایی گریماس پرداخته‌ایم. در پی پاسخ‌گویی به این سؤال که آیا الگوی گریماس در تحلیل داستان قابلیت انطباق با داستان حضرت سلیمان(ع) و ملکه‌ی سبأ را دارد؟ آیا الگوی کنش‌ و زنجیره‌ها