مقاله تعيين ترکيبات شيميايي و انرژي قابل سوخت و ساز ضايعات کارخانجات ماکاروني و لپه پاک‌کني در سطوح مختلف

ر رسمی سازمان صنایع و معادن در استان آذربایجان شرقی سالیانه مقدار 1000 تن ضایعات در کارخانجات تهیه ماکارونی و مقدار7500 تن ضایعات در کارخانجات لپه پاک‌کنی تولید می‌شود. برای تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز این ضایعات، ابتدا از 10% کارخانجات بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده، نمونه برداری به‌عمل آمد. سپس مقادیر ماده خشک، پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز و انرژی خام آنها طبق روش‌های  (1990) AOAC اندازه گیری شد. مقدار پروتئین خام، الیاف خام، چربی خام، دیواره سلولی و دیواره سلولی بدون همی

تربيت سياسي دانشگاه از منظر مقام معظم رهبري امام خامنه اي

س یا همایش : دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايرانتعداد صفحات :17چکیده مقاله: یکی از ابعاد تربیت، تربیت سیاسی است که نظام های سیاسی از طریق آن می توانند ارزش های خاص خود را در افراد نهادینه کنند. با ظهور دوره رنسانس، در مفهوم تربیت سیاسی تغییر و دگرگونی رخ داد که باعث چرخش سیاست از اخلاق به سمت قدرت شد و این چرخش پایه و اساس تربیت سیاسی غرب را شکل داد، اما در دیدگاه اسلام سیاست در خدمت اخلاق و تربیت های تربیت سیاسی از منظر امام خامنه ای(ره) است، بنابراین، با توجه به دیدگاه است. این مقاله درصدد بررسی مبانی

مقاله بررسي عملکرد و رضايتمندي جنسي در زنان با زايمان طبيعي و سزارين مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال1388

: عوامل مختلفی بر عملکرد جنسی و رضایتمندی جنسی مؤثر هستند. نوع زایمان از جمله این عوامل است. دربرخی از تحقیقات نوع زایمان با عملکرد و رضایتمندی جنسی ارتباطی نداشته و در بعضی موارد دیگر سزارین و یا زایمان طبیعی را از عوامل مرتبط با عملکرد و رضایتمندی جنسی ذکر کرده‌اند. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد و رضایتمندی جنسی در زنان با زایمان طبیعی و سزارین مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام گرفت. مواد و روشها: تحقیق به روش مقطعی بر روی 180 نفر (90 زن با زایمان طبیعی و 90 زن با زایمان سزارین) که به روش نمونه‌گیری خوش