مطالعه تطبيقي ماهيت تعيين اجل در تعهدات قراردادي و براتي (ايران، انگليس، کنوانسيون ژنو و آنسيترال)

س، همایش یا نشریه : پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غربتعداد صفحات :34شناخت ماهیت توافق در تعیین اجل تعهدات قراردادی و براتی به منظور تعیین ضمانت اجرای عدم چنین توافقی و همچنین ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهد در اجل تعیین شده کمک خواهد نمود. در حقوق ایران چنین توافقی در تعهدات قراردادی اجمالا در قالب شرط صفت تبیین می شود که ضمانت اجرای عدم چنین توافقی، موجب حال محسوب شدن تعهد است. همچنین با توجه به قید تلقی شدن یا نشدن اجل تعیین-شده نسبت به تعهد، به ترتیب ضمانت اجرای منتفی شدن تعهد و یا ضمانت اجراهای عدم اجرای قرارداد را به همراه خواهد داشت. در حقوق انگلیس نیز

بررسي انواع شکست هاي پاتيل ريخته گري و ايمني مقابله با آن جهت جلو گيري از حوادث جاني در صنعت ذوب آهن

یا همایش : کنفرانس بين المللي کارشناسان HSE صنايع نفت،گاز پتروشيمي،فولاد و سيمان و پروژه هاي عمرانيتعداد صفحات :9چکیده مقاله: در عملیات بهره برداری از کوره قوس الکتریکی، پاتیل از هنگامی وارد فرآیند می شود که قراضه در کوره EAF به طور کامل ذوب شده و آماده تخلیه از EBT می باشد.بدین منظور از اندکی قبل پاتیل پیشگرم شده بر روی لدل کار قرار گرفته و به سمت زیر EAF حرکت می کند. سپس با تیلت شدن کوره، مذاب فولاد در پاتیل می ریزد. پس از اتمام عمل تخلیه مذاب، پاتیل به سمت کوره LF حرکت کرده و عملیات تصفیه و به ترکیب رسانی فولاد در آن کوره ادامه می یابد و پس از صرف زمان م

مقاله :بررسي ميزان استرس،منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان سال آخر دندانپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي سال 1389

استرس در دانشجویان دندانپزشکی یکی از مشکلات مهم می‌باشد. با توجه به  عوارض زیاد استرس، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان استرس، منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال1389انجام شد.مواد و روش‌ها: این تحقیق با طراحی توصیفی- مقطعی و بر روی 230 نفر از دانشجویان سال آخر رشته دندانپزشکی انجام شد. روش نمونه گیری در این تحقیق سرشماری و نحوه تکمیل اطلاعات، پرسشنامه بود. در این تحقیق برای بررسی میزان استرس از پرسشنامه Beck و بررسی منابع استرس از پرسشنامه DESQ استفاده شد. یافته‌ها توسط آزمون آماری کای دو مورد آنالیز