مقاله پيش‌بيني رژيم هاي حاکم بر جريان تخليه سطحي فاضلاب چگال در مقايسه با نتايج مدل شبيه‌ساز کرميکس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پيش‌بيني رژيم هاي حاکم بر جريان تخليه سطحي فاضلاب چگال در مقايسه با نتايج مدل شبيه‌ساز کرميکس :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: تخلیه فاضلاب‌های سنگین تولیدی در مناطق ساحلی در دریا از طریق کانال‌های ساحلی روشی متداول در دفع این پساب‌ها در محیط‌زیست محسوب می‌گردد. جریان‌های تخلیه‌ای بسته به شرایط تخلیه و محیط پذیرنده الگوهای متفاوتی خواهند یافت. در این تحقیق سه الگوی جریان جت آزاد, جت چسبیده به کرانه و پلوم که در مطالعه‌های آزمایشگاهی و میدانی مختلف گزارش گردیده, در نظر گرفته شده است. D-CORMIX یک مدل شبیه‌ساز رایانه‌ای است که برای مدلسازی اختلاط فاضلاب‌های چگال در تخلیه جریان به پیکره‌های آبی توسعه داده شده است. این مدل برای تعیین الگوی حرکتی جریان در تخلیه سطحی از مبانی مربوط به فاضلاب‌های شناور بهره می‌گیرد. ازاینرو به نظر می­آید با‌ مقایسه مشاهدات آزمایشگاهی الگوهای حرکتی فاضلاب چگال با نتایج D-CORMIX تفاوت‌های قابل توجهی حاصل شود. روش بررسی: مدل D-CORMIX تحت شرایط مختلف محیطی و تخلیه اجرا گردید. همین شرایط عینا با استفاده از یک فلوم آزمایشگاهی که برای شبیه‌سازی تخلیه سطحی جریان‌های چگال از کانال‌های مستطیلی توسعه داده شده, شبیه‌سازی گردید. یافته ها: الگوهای جریان استخراج شده از اجرای مدل D-CORMIX و مشاهده‌های آزمایشگاهی هریک جداگانه در قالب یک نمودار بی‌بعد که محورهای افقی و قایم آن در برگیرنده مجموع شرایط آزمایش­اند توسعه داده شد و محدوده وقوع هر الگو تعیین گردید. نتیجه گیری: موارد اختلاف دو نمودار به همراه علل آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک کمکی