مقاله طراحي پارک انرژي در بوستان نيلوفر منطقه 1 شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي پارک انرژي در بوستان نيلوفر منطقه 1 شهرداري تهران :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

در طول سال‌های اخیر, فعالیت های انسان در راستای توسعه, تهدیدات و تاثیرات متعددی را متوجه محیط زیست نموده است که با توجه به ارتباط متقابل توسعه و محیط زیست که دو مقوله لاینفک می باشند, تنها از طریق مدیریت عوامل تخریب کننده و یا تـاثیرگذار بر محیط زیست می توان این آثار منفی را تعدیل و آشفتگی های زیست محیطی را کنترل نمود . بدین جهت مدیریت سـازمان هـایشهری همچون شهرداری ها با توجه به توسعه ناپایدار و بی رویه شهر و شهر نشینی و نیز گسترش و افـزایش معضـلات زیسـت محیطـی ,فعالیت های گسترده ای را در طی سال های اخیر با هدف حفظ محیط زیست و کنترل و کاهش آلودگی های زیسـت محیطـی , در سـطحمنطقه, ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و کنترل و کاهش آلودگی های زیست محیطی در سطح منطقه, تـرویج فرهنـگ حفـظ محـیطزیست و ارتقای سطح دانش و آگاهی شهروندان, کاربرد فناورهای نوین زیست محیطی, استفاده بهینه از منابع انرژی, حفظ آثـار فرهنگـی,هویتی و توسعه زمینه علمی و فرهنگی, با اجرای پروژه های متعددی به اجرا رسانیده اند . یکی از فعالیت های صـورت گرفتـه در راسـتایترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و آشنایی با شیوه های نوین تامین انرژی و اسـتفاده بهینـه از منـابع انـرژی, طراحـی و اجـرای پـروژهاحداث پارک انرژی در بوستان نیلوفر منطقه 1 می باشد . در این پروژه, احداث یک پارک انرژی با معرفی سیستم های تجدید پـذیر تـامینانرژی در قالب احداث ساختمان انرژی, نمایشگاه انرژی های تجدید پذیر, احداث پارکینگ خورشیدی و مسیرهای خورشیدی و .... مد نظرقرار گرفته است .

لینک کمکی