مقاله بررسي آلاينده‌هاي خروجي دودکش کوره ذوب و برآورد صرفه جويي اقتصادي در صورت استفاده از يک سيستم بازيافت حرارت در يک کارخانه پشم شيشه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي آلاينده‌هاي خروجي دودکش کوره ذوب و برآورد صرفه جويي اقتصادي در صورت استفاده از يک سيستم بازيافت حرارت در يک کارخانه پشم شيشه :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

خروجی دودکش کوره ذوب کارخانه‌های پشم شیشه در حالی که طیف وسیعی از آلاینده‌های هوا را به محیط منتشر می‌نماید, مقدار قابل توجهی گرما نیز به بیرون منتشر می‌کند. بالا بودن دمای هوای خروجی دودکش کوره ذوب استفاده از پاک کننده‌های ارزان قیمت و مؤثر را دشوار می‌سازد. استفاده از یک سیستم مناسب بازیافت انرژی در عین حالی که مقدار قابل توجهی از هزینه‌های گرمایش را کاهش می‌دهد,‌ امکان استفاده از پاک کننده‌های ارزان قیمت و مؤثر را میسر می‌سازد. در تحقیق حاضر, ضمن اندازه‌گیری و ارزیابی آلاینده‌های هوا در خروجی دودکش کوره ذوب یک کارخانه پشم شیشه, میزان کاهش هزینه‌های خارجی ناشی از به کارگیری یک سیستم بازیافت مورد بررسی قرارگرفته است. برای این منظــور پس از تعیین تعداد نمونه‌هــا و محل نمونه بــرداری, پنج پارامتر مونـــواکسید کربن, دی‌اکسید کربن, مونواکسید ازت, دی‌اکسید ازت, اکسیدهای ازت, سرعت جریان هوا و مقدار ذرات معلق اندازه‌گیری شدند. دمای هوای خروجی کوره‌ها نیز توسط دماسنج‌های نصب شده بر روی کوره به صورت خودکار قرائت و ثبت ‌گردید. تعداد 2043 نمونه حرارتی از بین 902928 داده ثبت شده انتخاب شد. با استفاده از نتایج به دست آمده, میزان انرژی قابل بازیافت و همچنین هزینه‌های مستقیم و غیر‌مستقیم اقتصادی و اجتماعی محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که آلاینده مونواکسید کربن 45/1 برابر مقادیر مجاز زیست محیطی,NOx حدود 38/1 و ذرات معلق 477/6 برابر حد مجاز زیست محیطی می‌‌باشند. همچنین میزان سوخت معادل انرژی قابل بازیافت معادل 2/1482254131 متر مکعب گاز در سال برآورد گردید که ارزش سالانه آن 1011× 44/2 ریال می‌باشد. استخراج داده های آماری و آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از نرم افزارMini Tab 14 صورت گرفت و از آزمون های میانگین جامعه ( با واریانس معلوم) و میانگین دو جامعه و همچنین از آزمونProbability Plot جهت پیش بینی تغییرات آلاینده ها طی سال های بعد استفاده شد.

لینک کمکی