مقاله بررسي ساختار مورفولوژيکي جمعيت هاي ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum Kamenskii,1901) در سواحل استان گيلان با استفاده Truss Network System

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ساختار مورفولوژيکي جمعيت هاي ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum Kamenskii,1901) در سواحل استان گيلان با استفاده Truss Network System :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: در این پژوهش ساختار مورفولوژیک جمعیتی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در سواحل جنوب غربی دریای خزر ناحیه بندرکیاشهر و بندرآستارا با استفاده از Truss Network System مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: به این منظور تعداد 315 عدد ماهی سفید طی فصل صید ماهیان استخوانی دریای خزر در سال 87-1386 از سواحل جنوب غربی دریای خزر ناحیه بندرکیاشهر و بندرآستارا به ترتیب توسط شرکت های تعاونی پره ساحلی و دام گوش گیر صید شدند و پس از انتقال به آزمایشگاه ماهی شناسی 23 فاصله-محل ریخت سنجی (Land Marks) و هم چنین 4 مشخصه قطر چشم, فاصله بین دو چشم, طول فورک (چنگالی) و طول کل در هر ماهی اندازه گیری شد. یافته ها: در نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک طرفه (One-way ANOVA) برای ویژگی های ریخت سنجی, تعداد 14 مشخصه ریخت سنجی در بین نمونه ها شامل طول کل, طول استاندارد, قطر حدقه چشمی, فاصله اولین خار باله پشتی تا ابتدای باله سینه ای, نوک پوزه تا ابتدای باله شکمی, محل اولین شعاع باله دمی بالا تا اولین شعاع باله دمی پایین, محل اولین شعاع باله دمی بالا تا محل آخرین شعاع نرم باله مخرجی, محل آخرین شعاع نرم باله پشتی تا محل اولین خار باله مخرجی, محل آخرین شعاع نرم باله پشتی تا محل اولین شعاع باله دمی (بالا), محل اولین شعاع باله دمی (پایین) تا محل آخرین شعاع نرم باله مخرجی, محل ابتدای باله شکمی تا محل آخرین شعاع نرم باله پشتی,محل اولین شعاع باله دمی (بالا) تا محل اولین خار باله مخرجی, نوک پوزه تا غشا پایه آبششی و محل اولین خار باله پشتی تا غشای پایه آبششی در سطوح مختلف تفاوت معنی داری داشت که نشان دهنده تنوع ریخت شناسی بارز در ماهیان سفید این دو ناحیه شیلاتی می باشد. در مجموع نتایج نشان داد که از نظر ساختار مورفولوژیک جمعیتی, جمعیت ماهی سفید نمئنه برداری شده در ناحیه بندرکیاشهر از لحاظ آماری به طور معنی داری با جمعیت ماهی سفید در ناحیه بندرآستارا متفاوت است.

لینک کمکی