مقاله مطالعه روند تغييرات گنادي ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در فصل تخمريزي استان گيلان (ناحيه بندرکياشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه روند تغييرات گنادي ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii, 1901) در فصل تخمريزي استان گيلان (ناحيه بندرکياشهر :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: در این بررسی خصوصیات بافتی تخمدان ماهی سفید دریای خزر در استان گیلان ناحیه بندرکیاشهر مورد مطالعه قرار گرفت. طول دوره از آغاز صید ماهیان استخوانی (15/7/1386) در سواحل جنوب غربی دریای خزر شروع شد و تا پایان دوره صید ماهیان استخوانی (15/2/1387) ادامه یافت. نمونه های مورد نیاز جهت این مطالعه با همکاری یگان گشت حفاظت از منابع دریایی و صیادان محلی و بازار تهیه گردید. روش بررسی: تخمدان 64 عدد ماهی سفید پس از صید جداسازی و به منظور بررسی بیولوژیک, پارامترهایی همانند طول, وزن بدن, وزن گناد و مراحل رسیدگی جنسی, اندازه گیری و ثبت گردیده است. بافت تخمدان پس از نمونه برداری, در محلول بوئن تثبیت گردید و با استفاده از روشهای استاندارد بافت شناسی, آبگیری, شفاف سازی, و پارافینه شده و سپس برش عرضی 5 میکرونی از آنها تهیه و بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها: روند تغییرات تدریجی شاخص وزن گنادوسوماتیک ماهی سفید ماده در طول دوره نمونه برداری نشان داد که شاخص وزنی گناد در ماه بهمن دارای روند افزایش تدریجی بود و در طول ماه های اسفند و فروردین افزایش معنی داری را از خود نشان داد و پس از آن مقدار GSI بطور ناگهانی افت نمود. بحث و نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده, چهار مرحله جنسی شامل نابالغ در حال رسیدگی مرحله 2 (Maturing virgin), در حال توسعه مرحله 3 (Developing), آماده تخمریزی مرحله 4 (Gravid) و در حال تخمریزی مرحله 5 (Spawning) در ماهیان مورد آزمایش مشاهده گردید. در مجموع تخمدان ماهی سفید از نوع هماهنگ همزمان یا (Synchronous) می باشد.

لینک کمکی