مقاله بررسي عوامل موثر برتجزيه علف‌کش‌هاي تاريخ منقضي موجود در انبارهاي شرکت خدمات حمايتي‌کشاورزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي عوامل موثر برتجزيه علف‌کش‌هاي تاريخ منقضي موجود در انبارهاي شرکت خدمات حمايتي‌کشاورزي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :22

زمینه و هدف: آفت‌کش‌های تاریخ منقضی در سراسر جهان به­عنوان یک چالش زیست محیطی مطرح می‌باشند. از این رو برای جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی ناشی از این سموم نیازمند شناخت کافی از عوامل موثر بر تجزیه آن­ها به منظور برنامه ریزی دقیق و مطمئن هستیم. هزینه بازسازی و یا معدوم‌سازی آفت‌کش‌های تاریخ منقضی در مواردی از تولید اولیه آفت‌کش‌ها نیز بیشتر است. روش بررسی: این تحقیق به منظور بررسی امکان به­کارگیری سموم تاریخ منقضی موجود در انبارهای شرکت خدمات حمایتی‌کشاورزی انجام شده است. به ­این منظور آزمایش‌های کنترل کیفی نمونه‌ها براساس دستورالعمل‌های فائو, CIPAC و شرکت‌های سازنده آفت‌کش‌ها انجام شد. یافته ها: نتایج حاصل براساس گروه‌های مختلف آفت‌کش, حالت فیزیکی فرمولاسیون علف‌کش‌ها, شرکت‌های تولید کننده, تاریخ تولید علف‌کش‌ها و موقعیت اقلیمی انبارهای نگهداری آن­ها دسته‌بندی گردید. تجزیه و تحلیل آماری توسط آزمون Chi-Square جهت تعیین اختلاف بین متغیرهای مورد مطالعه و آزمون ریسک (Risk) جهت نشان‌ دادن ریسک نسبی تجزیه شدن با کمک نرم افزار SPSS-18 انجام شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد همبستگی معنا داری بین مدت زمان پس از تولید علف‌کش‌ها و درصد تجزیه ‌شدن آن­ها وجود دارد. درصد تجزیه در حشره/کنه‌کش‌های تاریخ منقضی بیشتر از علف‌کش‌ها و درصد تجزیه علف‌کش‌های تاریخ منقضی بیشتر از قارچ‌کش‌ها بود. درصد تجزیه علف‌کش‌هایی که در داخل کشور فرموله شده بودند معادل 52 درصد و علف‌کش‌های هندی/‌ چینی معادل 67 درصد بود. نتایج نشان داد که علف‌کش‌های مایع معادل 55 درصد و علف‌کش‌های جامد معادل 26 درصد تجزیه شده بودند. همچنین بین چهار منطقه آب و هوایی محل‌های نگهداری علف‌کش‌ها به لحاظ تجزیه شدن و ماندگاری رابطه آماری معنی‌داری وجود نداشت.

لینک کمکی