مقاله ارزيابي توان محيطي شهرستان پارس آبادمغان جهت توسعه شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان محيطي شهرستان پارس آبادمغان جهت توسعه شهري با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :21

زمینه و هدف: استفاده از سرزمین, بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیک و پتانسیل های محیطی, باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست می شود که در نهایت, منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار داده و محیط را از توسعه پایدار دور می کند. توسعه و گسترش پرشتاب, فقدان برنامه ریزی شهری و ترکیب بندی ناموزون شهرستان پارس آباد مغان نیاز به اعمال مدیریت صحیح در جهت جلوگیری از اثرات منفی ناشی از روند توسعه داشته و معرفی مناطق جدید جهت توسعه شهری ضروری می باشد. هدف این پژوهش, انتخاب جهات مناسب در محدوده شهرستان پارس آباد مغان برای توسعه شهری می باشد. روش بررسی: الگوی مدل مورد استفاده MADM و رویکرد آن تمرکز بر ارزش و روش جبرانی تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت وزن دهی و تلفیق معیارها در محیط GIS بوده است. توسعه شهری, با استفاده از معیارهای مدل اکولوژی توسعه شهری, روستایی و صنعتی مخدوم و همچنین برخی از معیارهای اقتصادی, اجتماعی, هیدرولوژی و هیدروژئولوژی مانند فاصله از چاه, رودخانه, جاده, فرودگاه, مناطق صنعتی, گسل, شهرها و غیره نیز به این مدل اضافه شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از آن است از مجموع مساحت شهرستان پارس آباد, (2896/ 6238) هکتار به کاربری مناسب, (5083/18146) هکتار به کاربری متوسط و (067/110121) هکتار به کاربری نامناسب توسعه ی شهری اختصاص یافته است. اراضی مناسب و متوسط کاربری توسعه شهری بیشتر در بخش شمالی واقع شده اند که در حال حاضر نیز پراکنش فضایی مراکز جمعیتی پارس آباد در این نواحی است و از مهم ترین دلایل آن می توان به هم جواری با رودخانه ارس, شیب کم و نزدیکی به مناطق مسکونی اشاره کرد.

لینک کمکی