مقاله بررسي توان ضدراديکالي و ضداکسيداني دو گونه جلبکي قرمز و قهوه‌اي سواحل خليج فارس در استان بوشهر در مقايسه با برگ درخت حرا (Avicennia marina)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي توان ضدراديکالي و ضداکسيداني دو گونه جلبکي قرمز و قهوه‌اي سواحل خليج فارس در استان بوشهر در مقايسه با برگ درخت حرا (Avicennia marina) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: برخی متابولیت های ثانویه مشتق شده از گیاهان پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکال­های آزاد می­باشند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه خواص ضداکسیدانی و ضد رادیکالی عصاره برگ درخت حرا (Avicennia marina) در مقایسه با عصاره دو گونه ازجلبک های قهوه ایCystoserriaceae myrica و قرمز Gracilaria corticataسواحل خلیج فارس در استان بوشهر بود. روش بررسی: عصاره گیری به روش خیساندن از دو گونه جلبکی قرمز و قهوه ای و گیاه حرا در سواحل خلیج فارس تهیه گردید. همچنین اثرات ضداکسیدانی عصاره های سه گونه مورد مطالعه با استفاده از آزمون­های DPPHوRP مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه بالاترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون DPPH را عصاره اتانولی برگ درخت حرا (A. marina) داشت و کم­ترین این مقادیر را عصاره متانولی گونه C.myrica از جلبک­های قهوه ای داشت. بالاترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون RP مربوط به عصاره متانولی گونه C. myrica بود وکم­ترین فعالیت ضداکسیدانی با این آزمون را عصاره اتانولی برگ درخت حرا داشت. بین فعالیت ضداکسیدانی عصاره متانولی گونه C. myrica با آزمون RP با بقیه عصاره­های استخراجی در این مطالعه اختلاف معنی­داری وجود داشت(sig<0.05). نتیجه‌گیری: به طور کلی بهترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون RP را عصاره متانولی حاصل از جلبک قهوه ای C. myrica و بهترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون DPPH را عصاره اتانولی حاصل از برگ حرا (A. marina) نشان دادند.

لینک کمکی