مقاله بررسي رابطه‌ي هوش عاطفي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رابطه‌ي هوش عاطفي و رفتار شهروندي سازماني (مطالعه موردي: کارکنان سازمان آب و برق خوزستان) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :21

مقدمه و هدف پژوهش: طی دهه‌های اخیر, «هوش عاطفی» به طور فزاینده‌ای مورد توجه مدیران و نظریه‌پردازان سازمانی قرار گرفته است. به طوری که تحقیقات بسیاری در زمینه‌ی شناخت عوامل مؤثر بر آن و هم‌چنین نتایج حاصل از تأثیرگذاری این مفهوم بر نگرش, رفتار و عملکرد کارمندان در محیط کار و سازمان انجام شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه‌ی هوش عاطفی و بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان آب و برق خوزستان اجرا شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه‌ی گردآوری و تحلیل داده­ها توصیفی- همبستگی بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی, 140 نفر از بین کارکنان 4 واحد سازمان مذکور انتخاب شدند و داده‌ها جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS 19 تحلیل شد. یافته‌ها: بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. بین هر یک از ابعاد هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (0.05›P). نتیجه­گیری: ابعاد هوش عاطفی شامل خودآگاهی, آگاهی اجتماعی, خود مدیریتی و مدیریت روابط با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت داشتند.

لینک کمکی