مقاله عوامل موثر بر ارتقا اثربخشي شيوه‌هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عوامل موثر بر ارتقا اثربخشي شيوه‌هاي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :27

مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل و مولفه‌های موثر بر اثربخشی شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به روش ترکیبی (کیفی و کمی) انجام گرفت. روش پژوهش: جامعه پژوهش دربخش کیفی خبرگان بودند که تا حد اشباع 32 نفر از طریق مصاحبه نیمه‌ساختار یافته اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری و با استفاده از تجزیه و تحلیل موضوعی دسته‌بندی گردید. در بخش کمی جامعه آماری کارشناسان ومجریان حوزه فرهنگ ایثار و شهادت در شهر اصفهان حدود 500 نفر برآورد گردید که 200 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت هدفمند انتخاب و پرسشنامه توزیع شد. ابزار جمع‌آوری پژوهش در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مرحله کیفی بود. روایی و پایایی بخش کیفی پس از ارائه هر مرحله به نخبگان به تایید رسید و در بخش کمی روایی ابزار با ارائه پرسشنامه تائید اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 85 % تایید شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد کیفیت بخشی به آثار ترویجی فرهنگ ایثار و شهادت با (89/3 درصد) 4/3 بالاترین میانگین شدت تاثیر را درمیان مولفه‌های موثر داراست و واقع‌گرایی در تولیدات و توجه به آثارتولیدی برای کودکان و نوجوانان, بهره‌گیری از هنر و هم‌چنین تحول و خلاقیت در شیوه‌ها در رده‌های بعدی قرار دارند. نتیجه‌گیری: این پژوهش هم‌چنین نشان داد که عوامل فرهنگی با 77 درصد و 4/07 میانگین اثر در مجموع و در قیاس با سایر عوامل بیشترین تاثیر را درارتقا اثربخشی شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت دارد.

لینک کمکی