مقاله بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزشي پرسنل نمايندگي شرکت گواه بر اساس مدل ارزشيابي «کريک پاتريک» از ديدگاه مديران و کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان اثربخشي دوره‌هاي آموزشي پرسنل نمايندگي شرکت گواه بر اساس مدل ارزشيابي (کريک پاتريک) از ديدگاه مديران و کارکنان :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف پژوهش: هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی پرسنل نمایندگی شرکت گواه (ایران خودرو دیزل) با استفاده از مدل ارزشیابی «کریک پاتریک» می باشد. روش پژوهش: این پژوهش به لحاظ ماهیت جز پژوهش های توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارکنان شرکت گواه (480 نفر) در سال (91- 90) تشکیل می دهند. برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است و حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان 214 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته براساس مقیاس لیکرت استفاده شده است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0.97% محاسبه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون t تک گروهی و آزمون t گروه‌های مستقل استفاده شده است. یافته‌ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه مدیران و کارکنان دوره‌های آموزشی شرکت گواه در مراحل چهارگانه «واکنش», «یادگیری», «رفتار» و «نتایج» اثربخش می باشد و بین دیدگاه مدیران و کارکنان درباره اثربخشی دوره‌های آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی