مقاله نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفهاي در سازمانها (مطالعه موردي سازمانهاي پژوهشي استان قم)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش فرهنگ سازماني در تعالي اخلاق حرفهاي در سازمانها (مطالعه موردي سازمانهاي پژوهشي استان قم) :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف نوشتار حاضر شناسایی نقش فرهنگ سازمانی در اثربخشی اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌هاست. روش پژوهش: پژوهش از نظر هدف, کاربردی و بر اساس ماهیت و روش, توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری از بین هشت مرکز پژوهشی دینی استان قم و از پژوهشگران و اعضا هیئت علمی آنها به تعداد 200 نفر انتخاب شده است. روایی ابزار تحقیق (پرسشنامه) از طریق روایی محتوایی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ 90% محاسبه گردید. یافته‌ها: 60 درصد, فرهنگ سازمانی را متوسط به بالا و 56 درصد, اخلاق حرفه‌ای را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند. بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اخلاق حرفه‌ای همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشته است. بین پایگاه اجتماعی و کیفیت اخلاق حرفه‌ای همبستگی معنی‌داری وجود ندارد. طبق نتایج رگرسیون, متغیر «فرهنگ سازمانی» به میزان 47% بر کیفیت اخلاق حرفه‌ای تأثیر داشته است. نتیجه‌گیری: فرهنگ سازمانی مبتنی بر خدا ناظری و توکل به خداوند, منجر به تقویت روحیه مقاومت شده, علقه به کار و سازمان را تقویت نموده, روحیه تیمی تقویت شده و در نهایت منجر به پذیرش ارزش‌ها و هنجارها از سوی افراد شده و کیفیت اخلاق حرفه‌ای افزایش می‌یابد

لینک کمکی