مقاله ارزيابي عملکرد مديران دانشگاهي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه هشت (شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي عملکرد مديران دانشگاهي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه هشت (شهر تهران) :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :16

این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاهی واحدهای منطقه هش ت دانشگاه آزاد اسلامی با روش پژوهش زمینه یابی و در بین جامعه آماری مدیران و کارکنان واحدهای منطقه هشت (تهران) دانشگاه آزاد اسلامی به انجام رسیده است . پژوهشگر با استفاده از پرسشنامه, اطلاعات مورد نیاز خود را از بین 123 نفر از کارکنان زیر داده های (t مجموعه مدیران واحده ای مذکور جمع آوری نموده و و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آزمون بدست آمده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن تایید فرضی ه های پژوهش به سوالات آن پاسخ داده است . نتایج حاصل از این پژوهش عملکرد مدیران واحدهای مورد بررسی را در حد مطلوب ارزیابی نموده است .

لینک کمکی