مقاله نقش مستندسازي تجربيات مديران و کارشناسان در توسعه ي دانش (مطالعه موردي؛ سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش مستندسازي تجربيات مديران و کارشناسان در توسعه ي دانش (مطالعه موردي؛ سازمان فرهنگي – هنري شهرداري تهران) :


سال انتشار : 1386

تعداد صفحات :16

در این پژوهش که به روش میدانی در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران به انجام رسیده است ؛ نویسنده درابتدا به توصیف مفهوم مدیر یت مدیریت دانش پرداخته و اهمیت آن را در سازمان ها تبیین می کند و ضمن ارائه یبه اهمیت مقوله ی جابجایی سازمانی اشاره نموده و « ارزش افزوده » و « زنجیره ارزش » ,« زنجیره ی دانش » تعاریفی ازیادآوری می کند که مستند سازی تجربیات مدیران در اعتلای دانش مدیریت, تا چه اندازه ضرورت دارد . اینپژوهش نشان می دهد که مدل کیفیت, بیشترین تاثیر را در توسعه ی دانش سازمانی داشته و طراحی سیستم استدلالمحور , از کمترین میزان تاثیر برخوردار است.

لینک کمکی