مقاله موانع انجام پژوهش توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله موانع انجام پژوهش توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي, واحد ساري :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :18

مقدمه: آگاهی از موانع پژوهش جهت برنامه­ریزی­های مؤثر به منظور ارتقای کمی و کیفی پژوهش در دانشگاه­های کشور ضروری به نظر می­رسد؛ لذا پژوهش حاضر به منظور شناسایی موانع اصلی پژوهش و بررسی وضعیت موجود آن‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری صورت پذیرفت. روش پژوهش: این پژوهش, مطالعه‌ای توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری به تعداد 162 نفر در سال تحصیلی 90_89 بود که از این میان 113 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش­نامه محقق ساخته 26 سؤالی در طیف پنج گزینه­ای لیکرت که روایی صوری و محتوایی آن تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 75/0 به دست آمده بود, استفاده گردید. داده­ها با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های تحلیل عاملی و t تک نمونه­ای تحلیل گردیدند. یافته‌ها: عوامل «فرهنگ پژوهشی جامعه» و «آموزش محوری» به عنوان مهم‌ترین و عامل «سیستم حمایتی» به عنوان کم اهمیت‌ترین موانع پژوهشی از نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری مطرح گردیدند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مهم­ترین مانع انجام پژوهش, فقر فرهنگ پژوهشی در جامعه می­باشد. در واقع این امر سبب می­شود تا پژوهش نه تنها به عنوان یک ضرورت در توسعه علمی و به تبع آن توسعه همه جانبه کشور, قلمداد نگردد بلکه به آن به عنوان کالایی تجملاتی نگریسته شود و به این ترتیب عزمی جدی در رفع موانع متعددی, که خود ناشی از همین فقر فرهنگ پژوهش هستند, وجود نداشته باشد.

لینک کمکی