مقاله بررسي تأثير پيامدهاي فرهنگي جهاني‌شدن بر دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان واحد علوم تحقيقات تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير پيامدهاي فرهنگي جهاني‌شدن بر دانشجويان (مطالعه موردي دانشجويان واحد علوم تحقيقات تهران) :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

مقدمه و هدف: جهانی­شدن به‌طور اعم و جهانی­شدن فرهنگ به‌طور اخص, یکی از مباحث جدی در حوزه علوم انسانی در دنیای امروز به شمارمی آید. هدف از این پژوهش تأثیراتی که پیامدهای فرهنگی جهانی‌شدن بر فرایند هویت­یابی, انتخاب گروه­های مرجع و انتخاب الگوهای فرهنگی دانشجویان می­گذارد از اهداف اساسی انجام این پژوهش بود. روش کار: پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران (4467 نفر) در سال تحصیلی 92 تشکیل می­دادند که تعداد اعضای نمونه 380 نفر با استفاده از جدول حجم نمونه «کرجسی- مورگان» و به روش نمونه­گیری خوشه‌ای انتخاب گردید. همچنین برای سنجش روایی پرسشنامه از روش صوری و برای پایایی از روش آلفای کرونباخ که مقدار آن برابر با 768/. می­باشد, استفاده شد. داده­های موردنیاز با استفاده از تکنیک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. به منظور تحلیل داده‌ها از نرم افزار «اس, پی, اس, اس» و با استفاده از آزمون‌های کولموگرف- اسمیرنف (به منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها)­, شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی (پیرسون و رگرسیون) جهت آزمون فرضیه­ها استفاده گردید. یافته­ها و نتایج: یافته­های بدست آمده تمامی فرضیه پژوهش را مورد تابید قرار داده است, بدین معنا که پیامدهای فرهنگی جهانی­شدن بر فرایند هویت­یابی, انتخاب ­گروه­های مرجع و انتخاب الگو­های ­فرهنگی دانشجویان تأثیرگذار است؛ که این امر حاکی از گرایش دانشجویان به عناصر فرهنگی فراملی حاصل از جهانی­شدن می­باشد

لینک کمکی