مقاله بررسي نقش تغيير نگرش معلمان در ميزان عملکرد ياددهي- يادگيري آن‌ها در مدارس دوره ابتدايي شهرستان مراغه در سال تحصيلي90-1389

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقش تغيير نگرش معلمان در ميزان عملکرد ياددهي- يادگيري آن‌ها در مدارس دوره ابتدايي شهرستان مراغه در سال تحصيلي90-1389 :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :26

مقدمه و هدف پژوهش: هدف کلی در این تحقیق, بررسی نقش تغییر نگرش معلمان در میزان عملکرد یاددهی- یادگیری آن‌ها در مدارس مقطع ابتدایی شهرستان مراغه در سال تحصیلی 90-1389, می‌باشد. روش پژوهش: این پژوهش به روش تجربی انجام شده است که در آن, نقش تغییر نگرش معلمان در کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها مورد بررسی قرارگرفته است و به همین منظور برای سنجش تأثیر متغیر مستقل (تغییر نگرش) بر روی متغیر وابسته (عملکرد یاددهی-یادگیری), از میان جامعه آماری که بالغ بر 699 نفر معلم مرد و زن دوره ابتدایی شهرستان مراغه بود, تعداد 50 نفر به عنوان نمونه, به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و با پیش آزمون محقق ساخته, وضعیت اولیه نگرش آنان سنجیده شد و همچنین به وسیله چک لیستی محقق ساخته, کیفیت عملکرد یاددهی-یادگیری آن‌ها مورد مشاهده قرار گرفت و سپس طی یک دوره آموزشی, جهت بهبود نگرش آن‌ها به حرفه معلمی, آموزش‌هایی به آنان داده شد و در ادامه, نگرش جدید آنان از طریق پس آزمون و عملکرد یاددهی-یادگیری نهایی معلمان بعد از آموزش, در کلاس درس مشاهده و نمره گذاری شد و در نهایت بعد از دو بار آزمون و سنجش مقدماتی و نهایی, میانگین‌های دو آزمون استخراج شد و معنی داری میانگین‌ها با استفاده از آزمون (t دو نمونه ای) بررسی شد یافته‌ها و نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق, فرضیه اصلی تحقیق و به تبع آن, فرض‌های فرعی, مورد تایید قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که با اصلاح نگرش معلمان, فعالیت‌های یاددهی-یادگیری آنان بهبود می‌یابد.

لینک کمکی