مقاله نقش زنان در برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي کشور، چالش ها و راهبردها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش زنان در برنامه هاي فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي کشور, چالش ها و راهبردها :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :27

این مقاله نقش فعال زنان در روند توسعه کشور و حضور آنها را در فعالیت های فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی؛ در طی دهه اخیر در شاخ صهای توسعه انسانی مورد بررسی قرار داده است . در این مقاله که به روش کتابخان های به جمع آوری آمار و اطلاعات پرداخته است, بعد از مرور بر ادبیات موضوع و ارائه گزارشی از وضعیت حضور و فعالیت زنان در عرص ههای اجتماعی, اقتصادی, سیاسی و فرهنگی و ضمن تاکید بر برخی از اصول قانون اساسی در ارتباط با جایگاه زنان, چال شهای پیش روی مشارکت زنان در فرآیند توسعه و موانع موجود در روند مشارکت زنان را مورد بررسی قرار داد و سپس با توجه به تحلیل اطلاعات خود به ارائه را هکارها و پیشنهادات پرداخته است .

لینک کمکی