مقاله عناصر فرهنگي مؤثر بر ارتقاء سرمايه فرهنگي در گلستان سعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله عناصر فرهنگي مؤثر بر ارتقا سرمايه فرهنگي در گلستان سعدي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :45

مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله بررسی می‌شود که گلستان سعدی با برخوردار بودن از نثر فارسی و نیز صنایع ادبی, می­تواند از سه منظر نگریسته شود: یکی از منظر ادبی, دیگری از منظر پند و اندرز, و در نهایت از منظر نقد فرهنگی- اجتماعی زمانه. هر یک از این سه منظر در خلال هفت قرن گذشته در زمره مخاطبان گلستان به شمار آمده­اند, اما در این مقاله منظر سوم از اهمیت بیشتری برای تحلیل محتوای متن برخوردار بوده است. روش پژوهش: در این مقاله با تکیه بر رخداد مهم زمانه سعدی که همان حمله قوم مغول به سرزمین ایران بوده است, این متن به مثابه متنی در حوزه ادبیات پایداری ملاحظه شده و با چنین نگرشی از منظر مدیریت­ فرهنگی و با بهره­گیری از نظریه سرمایه ­­فرهنگی پیر بوردیو, کوششی برای برون رفت از دشوارهای فرهنگی روزگار کنونی صورت گرفته است. بدین منظور شش مؤلفه اصلی در عناصر فرهنگی مشتمل بر باورها, ارزش­ها, هنجارها, نقش­ها, نمادها, و صنایع فرهنگی به ترتیب بر پایه حکایت­های گلستان شناسایی شد. یافته‌ها و نتیجه گیری:در میان عناصر سازنده فرهنگ, نقش باورها در ارتقا سرمایه فرهنگی بیش از دیگر عناصر اهمیت دارد. دلیل اصلی چنین نقشی برای «باورها» ناشی­از میزان ماندگاری آن در طی قرون آتی و نیز مایه قوام­ بخش بسیاری از اقشار جامعه است. همچنین ملاک اصلی برای ارزش­گذاری دیگر عناصر فرهنگی برخاسته از «باورها» است. به تعبیر بوردیو سرمایه فرهنگی عینی و نهادی در گرو سرمایه فرهنگی ­ذهنی است, «باورها» که از میزان اهمیت بیشتری برخوردار است, نقش بنیادین در شکل­دهی به ارتقا سرمایه فرهنگی ذهنی دارد.

لینک کمکی