مقاله روشهاي کاهش ابعاد در مدلهاي برنامهريزي پوياي بهره برداري بهينه از سيستم چند مخزني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله روشهاي کاهش ابعاد در مدلهاي برنامهريزي پوياي بهره برداري بهينه از سيستم چند مخزني :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

استفاده از مدل های ریاضی جایگاه ویژه ای را در تحلیل, مدیریت و بهره برداری از منابع آب به خوداختصاص داده است. در بهره برداری از سیستمهای دارای مخزن, مدیران بهره بردار می توانند به کمکاین مدل ها سیاست های بهینه برداشت و ذخیر هسازی را در دوره های مختلف اتخاذ نموده و موجبارتقای این سیستمها گردند.برنامه ریزی پویا یکی از روش های مطرح و کارآمد در زمینه مدل نمودن بهر هبرداری بهینه ازسیستم های چندمخزنی چندمنظوره منابع آب می باشد. مدل هایی که براساس این روش ارائه گردیده انددر سیستم هایی با بیش از یک مخزن به دلیل بعددار شدن مسئله با دو مشکل اساسی حافظه و زمانمورد نیاز در رایانه که محققین سیستم از آنها به بلای ابعادی تعبیر کرده اند, مواجه هستند,. از جملهروش های ارائه شده برای شکست بعد در برنامهریزی پویا و کاهش حافظه و زمان مورد نیاز, روشبرنامه ریزی پویای دیفرانسیلی گسسته در مدلهای معین و روش برنامهریزی پویای استوکاستیکمبتنی بر کریدور می باشد. در این مقاله توسعه و کاربرد این مدلها در یک سیستم شش مخزنی بر رویرودخانه های کارون, بازفت و خرسان بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که زمان و حافظه موردنیاز در این مدلها با جریا نهای قطعی و یا استوکاستیک به صورت چش مگیری کاهش مییابد. این بهبوددر ارزیابی کارایی سیستم و بررسی معیارهای مختلف نیز خود را نشان داده است.

لینک کمکی