مقاله توسعه مدل رياضي رونديابي موج سيل ناشي از شکست سد براي کانال هاي با مقطع ذوزنقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه مدل رياضي رونديابي موج سيل ناشي از شکست سد براي کانال هاي با مقطع ذوزنقه اي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :12

سدهای بزرگ معمولا برای اهداف متعددی طراحی وساخته می شوند. از طرفی این سد ها م یتوانند به دلایلمختلفی شکسته شوند لذا بررسی هیدروگراف سیل حاصله و تخمین دقیق پارامترهای موثر بر استهلاک موجسیل ناشی از فروپاشی سد در طول رودخانه در پائین دست رودخانه ضروری است. در این تحقیق یک مدلتحلیلی جامع برای مقاطع ذوذنقه توسعه یافته است که مقاطع مستطیلی ومثلثی را نیز در بر میگیرد .برایتوسعه مدل پارامتر های هندسی مقطع ذوذنقه در معادلات حاکم( سنت ونان)منظور شده ونهایتا معادلات حاکمخطی گردیده و حل خطی آن ها بدست آمده است. نتیجتا" ضریب استهلاک موج حاصله برای موج سیل تابعی ازشیب کناره نیز می باشد درحالی که در مقاطع مستطیلی این ضریب تنها تابعی از عدد فرود, تناوب موج بدونشود (شیب کناره قایم ) برای مقطع مستطیلی صادق است و اگر Z= بعد و عدد موج بدون بود. در این مدل اگر 0عرض کف کانال مساوی صفر باشد ضریب مربوط به مقطع مثلثی خواهد بود. برای تایید صحت عملکرد مدل, bنتایج حاصل از مدل با نتایج حاصل از یک مدل عددی مورد مقایسه قرار گرفت . همچنین مشاهدات واقعی سیلبرای همین سد Armbruster و Chen ناشی از شکست سد لورل ران و همچنین با نتایج حاصل از مدل عددیمورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه ها نشان می دهد که مدل حاضر برای روندیابی موج سیل ناشی از شکستسد دارای دقت قابل قبولی است.

لینک کمکی