مقاله مدل تأثير قيمت گذاري پارکينگ در نحوه انتخاب وسايل نقليه با استفاده از ساختار لوجيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل تأثير قيمت گذاري پارکينگ در نحوه انتخاب وسايل نقليه با استفاده از ساختار لوجيت :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :18

امروزه اعمال سیاست قیم تگذاری پارکینگ, به عنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت تقاضایبا محوریت تغییر در محور انتخاب شیوه حمل و نقلی مورد استفاده, از جایگاه (TDM) حمل و نقلویژه ای برخوردار است. بدیهی است در مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها, به منظوربرنامه ریزی در سال افق, لزوم ایجاد مدل های متناسبی که قادر به اثرسنجی اعمال استراتژ یهایی نظیرقیمت گذاری پارکینگ در شرایط مختلف باشند, از اهمیت بسزایی برخوردار است.از این رو در این مقالهبا تکیه بر یک روش ابتکاری ضمن پرداخت مدل هایی با ساختار لوجیت میزان انحراف تقاضای وسایلنقلیه شخصی به سایر وسایل نقلیه و به ویژه سیستم حمل و نقل همگانی, تأثیر یافته از تغییرات نرخساعتی پارکینگ به تفکیک اهداف مختلف سفر شامل شغلی, تحصیل, تفریح و خرید برآورد شدهاست.نتایج حاکی از آن است که میزان حساسیت استفاده کنندگان از وسایل نقلیه شخصی در سفرهایبا اهداف شغلی و تحصیلی بسیار بیشتر از سفرهای با هدف تفریح و خرید می باشد که این موضوع باتوجه به ماهیت مختلف سفرها از نظر ماهیت اجباری و غیراجباری آ نها, مکرر و یا غیرمکرر بودناستفاده کنندگان و همچنین میانگین زمان توقف توجی هپذیر می باشد.

لینک کمکی