مقاله بررسي پتانسيل صادراتي دوجانبه ايران در تجارت با کشورهاي واقع در آسياي جنوب غربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي پتانسيل صادراتي دوجانبه ايران در تجارت با کشورهاي واقع در آسياي جنوب غربي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :27

از محور های مهم جهت برنامه ریزی به ویژه در توسعه صادرات به کشورهای درحال توسعه, آگاهی از ظرفیت های دوجانبهکشورها در تولید و صدور کالا است . هدف اصلی این مقاله بررسی و شناسایی پتانسیل صادرات غیر نف تی دوجانبه ایران درتجارت ب ا کشورهای و اقع در آسیای جنوب غربی می باشد که محاسبات و تحلیل ها بر حسب کل بخش تجارت غیر نفتیکشورها و بخشها ی 21 گانه طبق بندی نظام هماهنگ می باشد . این مطالعه با استفاده از داده های پس نگر 1 (صادرات وواردات ) شامل ایران و 23 کشور واقع در آسیای جنوب غربی انجام گردید . روش تجزیه و تحلیل بر مبنای شاخص پتانسیلصادراتی دوجانبه می باشد . نتایج نشان می دهد ایران در صادرات غیر نفتی به کشورهای منطقه دارای فرصت های صادراتیزیادی به ویژه در بخشهای فلزات اساسی و مصنوعات آنها , فرآورده های معدنی, فرآورده های شیمیایی , مواد پلاستیکی واشیا ساخته شده از آن , مواد نسجی و مصنوعات ساخته شده از آن و فراورده های صنایع غذایی و نوشابه ها می باشد. معهذا ,ایران می تواند با تقویت مناسبات منطقه ای از جمله گسترش تجارت درون م نطقه ای با کشورهای مذکور بخصوص با اماراتمتحده عربی , عربستان سعودی, ترکیه, مصر, عراق , پاکستان , قزاقستان کویت, اردن و عمان فرصت مناسبی برای جمهوریاسلامی ایران محسوب گردد.

لینک کمکی