مقاله بررسي ميزان تأثير مؤلفه هاي فرهنگي بر تقاضاي بيمه عمر با تاکيد بر آينده نگري مورد مطالعه: بيمه مرکزي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ميزان تأثير مؤلفه هاي فرهنگي بر تقاضاي بيمه عمر با تاکيد بر آينده نگري مورد مطالعه: بيمه مرکزي ايران :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

تحقیق حاضر با هدف بررسی "میزان تأثیر مؤلفه های فرهنگی بر تقاضای بیمه عمراز دیدگاه کارکنان بیمه مرکزی ایران" به روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری, کارکنان بیمه مرکزی ایران در سال 1393 می باشد که حجم آنها 513 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه ای به حجم 220 نفر با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. برای سنجش مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر از پرسشنامه ای که محقق تدوین کرده است, با همین عنوان استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین مؤلفه های فرهنگی با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد, و همچنین نشان می دهد که, مؤلفه‌ی آینده نگری با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد . به عبارت دیگر وجود آینده نگری منجر به افزایش تقاضای بیمه عمرمی شود. همچنین بین مؤلفه ی آگاهی با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. در ادامه نیز مشخص شد که بین مؤلفه ی خردورزی با تقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد به عبارت دیگر وجود خردورزی منجر به افزایش تقاضای بیمه عمر می شود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که مولفه های خردورزی, آینده نگری و آگاهی پیش بینی کننده افزایش تقاضای بیمه عمر هستند.

لینک کمکی