مقاله مطالعه و تعيين اثر عناصر آميخته بازاريابي خدمات بر مديريت ارتباط با مشتري(CRM) در صنعت بيمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه و تعيين اثر عناصر آميخته بازاريابي خدمات بر مديريت ارتباط با مشتري(CRM) در صنعت بيمه :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :29

از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود, یاد کرد .امروزه در تمامی جوامع توسعه گرا, بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهایمختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی وتوسعه ای جامعه,انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می د هد. به عبارت بهتر صنعت بیم ه به عنوان مجموعه ای از بنگاهها ی اقتصادیهزینه ها و منافع خود را در نظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائهدهدکه این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود . یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه, محوری بودن آنها در مسایل مالیاست که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتص ادی از طریق ارائه خدمات بیمه ای , با مشارکت وبکارگیری منابع مالی انباشتهشده نزد خود در بازارهای مالی , می توانند موجب تحرک و پویایی ونیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند . با وجود نقشاساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور, نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجاموسازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشدوتوسعه سایر بخشهای اقتصادی خواه دشد. محاسبه توان بالقوه صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای در حالتوسعه وتوسعه یافته ,نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابلافزایش است . با توجه به توان بالقوه صنعت بیمه کشور در بازارهای سرمایه می توان از تکنیکهای بازاریابی خدمات برای بهبودوضعیت صنعت بیمه کشوراستفاده کرد.

لینک کمکی