مقاله بررسي و تحليل دلايل عدم استقبال از کار تهاي ATM در تهران و ارايه مدلي مناسب جهت استفاده بيشتر از اين نوع کار تها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي و تحليل دلايل عدم استقبال از کار تهاي ATM در تهران و ارايه مدلي مناسب جهت استفاده بيشتر از اين نوع کار تها :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :18

هدف اصلی از این پژوهش بررسی دلایل عدم استقبال از کارت های ATM و جذب و نگهداری و افزایش مشتریان این گونه کارت ها می باشد. چارچوب نظری تحقیق براساس آمیخته بازاریابی خدمات 7p مطرح شده است و بر همین اساس 7 فرضیه ارایه شده که جهت تایید یا رد فرضیه ها آزمونهای لازم به عمل آمده است. روش تحقیق, توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری, استفاده کنندگان و غیر استفاده کنندگان از کارت ATM درسال 1382 در سطح شهر تهران می باشد که با توزیع 400 پرسشنامه میان مراجعه کنندگان به بانک به دست آمده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برابر 0/84 می باشد.جهت آزمون فرضیه ها از آزمون میانه, شدت میانگین, آنالیز واریانس یک راهه, کروسکال والیس, فریدمن و شفه استفاده شده است. باتوجه به نتیجه آزمون, متغیر فرایند عملیات رتبه اول, متغیر کانال توزیع و متغیر کارکنان رتبه دوم, متغیر محصول یا خدمت رتبهسوم, متغیر قیمت رتبه چهارم و متغیر شواهد فیزیکی و ترفیع و تشویق رتبه پنجم را بدست آورده اند که برهمین اساس الگویی ارایهشده که راهکارهای مناسب جهت استفاده سیستم بانکی کشور را در اختیار قرار می دهد

لینک کمکی