مقاله اولويت بندي شاخص هاي دسترسي به فرصت هاي برابر در توسعه آموزش هاي علمي – کاربردي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اولويت بندي شاخص هاي دسترسي به فرصت هاي برابر در توسعه آموزش هاي علمي – کاربردي کشور :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :24

عصمت مسعودی در این مقاله شاخص های اولویت دار برای دسترسی به فرصت های برابر برای توسعه آموزش های علمی – کاربردی تعیین شده است. نویسندگان جهت ارائه این شاخص ها تحت مفهوم شاخص, عدالت آموزشی و برابری دسترسی به آموزش عالی نظام آموزش های علمی- کاربردی را تبیین نموده است. ضمن تعریف شاخص های اجتماعی و دسته بندی و به کارگیری شاخص ها, به تحلیل مسأله دسترسی به فرصت های برابر در توسعه آموزش پرداخته و پس از بیان ضرورت های توسعه این آموزش ها, عواقب توسعه آموزش بدون توجه به فرصت های برابر را ارزیابی و تحلیل نموده است. در پایان, با توجه به جهت گیری خاص دانشگاه علمی – کاربردی در نظام آموزش عالی شاخص های سنجش نابرابریها در توسعه آموزش آموزش عالی را معرفی و در چهار گروه عمده, دسته بندی نموده باتوجه به آنها, متدولوژی اولویت بندیشاخص های توسعه آموزش های علمی – کاربردی را از دیدگاه دسترسی برابر به فرصت های آموزشی, ارائه نموده و نهایتاً با تعیین شاخص های اولویت دار امکان اولویت سنجی مناطق کشور را جهت تأسیس دانشگاه های علمی – کاربردی فراهم نموده است.

لینک کمکی