مقاله ارائه يک مدل براي تعيين حجم کاري اعضاي هيات علمي در نظام آموزش عالي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارائه يک مدل براي تعيين حجم کاري اعضاي هيات علمي در نظام آموزش عالي کشور :


سال انتشار : 1382

تعداد صفحات :33

تعیین حجم کاری اعضای هیات علمی به عنوان ابزاری برای برآورد واقعی حجم کاری استاندارد با استفاده از شاخص های علمی می باشد . هدف غایی این تحقیق , ارائه مدل برای سامان بخشی به فعالیت های اعضای هیات علمی باتوجه به رسالت و وظایف آنان می باشد که تاکنون نسبت به آن توجه کافی به عمل نیامده است .حدود و ثغور تعیین حخم کاری در این سند شامل مؤلفه های کلان می باشد و به جزئیاتی همچون تعیین ساعات و هزینه ها نمی پردازد و این امر, مستلزم تدوین آیین نامه هایی و با توجه به مؤلفه های مکتسبه پس از کسب روایی و اعتبار می باشد. در این تحقیق وظایف هیات علمی در قالب 7 مؤلفه و 139 شاخص تعیین گردیده است . نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان می دهد که از 7 مؤلفه تدریس و آموزش , غنی سازی شغلی , پژوهش , مشاوره و خدمات علمی داخل و خارج دانشگاه و پاسخگویی به انتظارات جامعه , فعالیت مدیریتی و اداری , رشد حرفه ای و شخصی , نوآوری و آینده پژوهی تنها یک مؤلفه حاصل گرید که سهم هر مؤلفه در ایجاد مؤلفه جدید به شرحی که می آید طبقه بندی گردید: مشاوره و خدمات داخل و خارج دانشگاه و پاسخگویی به انتظارات جامعه (356/0), فعالیت مدیریتی اجرایی اداری (733/0), رشد حرفه ای و شخصی (759/0), غنی سازی شغلی (760/0), تدریس و آموزش (820/0) و نوآوری و آینده پژوهی (844/0). براساس نتایج آزمون فریدمن , رتبه میانگین هر مؤلفه به شرح زیر در اولویت قرار گرفت : نوآوری و آینده پژوهی (1/5) از (7) در مقیاس هفت درجه ای لیکرت , تدریس و آموزش (8/4), غنی سازی شغلی (34/4), رشد حرفه ای و شخصی (15/4), پژوهش (43/3) , فعالیت مدیریتی , اجرایی و اداری (22/3) و مشاوره و خدمات علمی داخل و خارج دانشگاه وپاسخگویی به انتظارات جامعه (96/2). در این تحقیق , اهمیت و اولویت شاخص ها و مؤلفه های حجم کاری تعیین شد. اعضای هیات علمی , به فعالیت نوآوری و آینده پژوهی , بیشترین اهمیت و به فعالیت مشاوره و خدمات علمی داخل و خارج دانشگاه و پاسخگویی به انتظارات جامعه , کمترین اهمیت را می دهند. مدل پیشنهادی حاصل از نتایج تحقیق , یک مدل تعاملی مبتنی بر حجم کاری اعضای هیات علمی می باشد که درآن , حجم کاری اعضای هیات علمی تبیین و شفاف گردیده است .این مدل به عنوان ایجاد تحولی نو در آموزش عالی است که در صورت به کارگیری , نتایج مثبتی در پی خواهد داشت.

لینک کمکی