مقاله آناليز ارزش و کاربرد آن در خطوط مونتاژ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آناليز ارزش و کاربرد آن در خطوط مونتاژ :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :27

این مقاله چگونگی استفاده از تکنیک آنالیز ارزش را در مورد خطوط مونتاژ بیان می کند. برای تحقق این امر , با استفاده از ماتریسارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک 1, موقعیت سازمان مشخص و لزوم اجرای آنالیز ارزش در سازمان مورد مطالعه, بررسی می گردد . بامطالعه وضعیت خط مونتاژ, معیارهایی از قبیل؛ متوسط تعداد فعالیت ها در هر ایستگاه, شاخص همگونی فعالیت ها, توزیع کارها وفعالیت ها در هر ایستگاه همراه با افزایش میزان خروجی, متوسط ضریب کارایی ایستگاهها, تعداد تولید و نیروی انسانی مشغول به کاربرای هر یک از دو حالت (قبل و بعد از متعادل سازی خط مونتاژ ) محاسبه می گردد. در ادامه, ضمن مقایسه معیارهای محاسبه شده دردو حالت, میزان صرفه جویی های ریالی مشخص می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که اجرای این روش, صرفه جویی های اقتصادیقابل توجهی به همراه دارد

لینک کمکی