مقاله بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي بخش مسکن با استفاده از شبکه هاي عصبي امتيازبندي اعتباري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي رفتار اعتباري مشتريان تسهيلات مصرفي بخش مسکن با استفاده از شبکه هاي عصبي امتيازبندي اعتباري :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :17

امروزه سیستم های هوشمند کاربردهای فراوانی در امور مختلف بانکی و مالی پیدا کرده اند. بررسی و تصویب اعتبارات, یکی ازکاربردهای شبکه های عصبی است. از طرف دیگر محدودیت منابع در بخش مسکن و به تبع آن کمبود مسکن در کشور, تخصیصبهینه منابع را یک ضرورت نموده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مناسب بررسی رفتار اعتباری مشتریان تسهیلات مصرفی تسهیلات خرید مسکن با استفاده از شبکه های عصبی جهت امتیازبندی اعتباری شکل گرفته است. در راستای این هدف ابتداعوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار اعتباری مشتریان شناسائی گردیده و سپس مشتریان به سه گروه خوش حساب, سررسید گذشته وبدحساب تقسیم شدند. همچنین داده های تاریخی پس از شناسائی و آماده سازی به دو مجموعه آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند. درمرحله بعد مدل های شبکه عصبی پس از طراحی, با داد ههای آموزشی, آموزش داده شده و سپس با داده های آزمایشی مورد آزمون قرارگرفتند. جهت مقایسه مدل های شبکه عصبی با روشهای آماری, تابع ممیز مدل آنالیز ممیزی با استفاده از داده های آموزشی به روشگام به گام بدست آمده و سپس بر روی داده های آزمایشی اجرا گردید. مقایسه نتایج حاصله, نشان می دهد که مدل های شبکه عصبینسبت به مدل آنالیز ممیزی از قدرت پیش بینی بالاتری برخوردار هستند. با توجه به نتایج بدست آمده, در بخش پایانی ضمن معرفیمدل مناسب رتبه بندی اعتباری, توصیه های کاربردی ارائه گردیده است

لینک کمکی