مقاله رابطه آينده‌پژوهي با تجربه پژوهشي و خودکارآمدي پژوهشي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه آينده‌پژوهي با تجربه پژوهشي و خودکارآمدي پژوهشي دانشجويان کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :28

هدف تحقیق حاضر, بررسی رابطه آینده­پژوهی با تجربه پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری می باشد و روش اجرای آن توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه دانشجویان در حال تحصیل دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 5112 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 361 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده­ها در این پژوهش سه پرسشنامه محقق ساخته آینده­پژوهی, تجربه پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی می­باشد. روایی محتوایی پرسشنامه­های مذکور توسط اساتید راهنما و مشاور و متخصصان این حوزه تأیید و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (83/0, 91/0 و 86/0) برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از دو روش آماری شامل آمار توصیفی (درصد فراوانی, شاخص­های میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش­های ناپارامتری آزمون همبستگی اسپیرمن, رگرسیون نیرومند) استفاده شده است. جهت آنالیز از نرم افزار Spss و لیزرل استفاده شده است. یافته­ های حاصل از تحقیق مؤید آن است که ارتباط همزمان بین آینده­پژوهی با تجربه پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری وجود دارد.

لینک کمکی