مقاله شناسايي و اولويت بندي مؤلفه هاي قابليت هاي آينده نگاري استراتژيک،مديريت بحران و چابکي منابع انساني در سازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنيک دلفي و AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي و اولويت بندي مؤلفه هاي قابليت هاي آينده نگاري استراتژيک,مديريت بحران و چابکي منابع انساني در سازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنيک دلفي و AHP :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

امروزه, عبارت «آینده‌نگاری استراتژیک» به طور گسترده‌ای برای توصیف فعالیت‌ها و فرآیندهایی استفاده می‌شود که به تصمیم‌گیرندگان برای هدایت طرح‌های اقدام آتی شرکت کمک می‌کنند.پژوهش حاضر با هدف مقاله شناسايي و اولويت بندي مؤلفه هاي قابليت هاي آينده نگاري استراتژيک,مديريت بحران و چابکي منابع انساني در سازمان انتقال خون اصفهان با استفاده از تکنيک دلفي و AHP در سال 1393 انجام پذیرفته است. جامعه آماری این پژوهش , مدیران , مسئولان و کارشناسان سازمان انتقال خون در اصفهان و 3 استان حادثه خیز کشور هستند با حداقل 10سال سابقه کار که 160 نفر می باشد.در این پژوهش به منظور شناسایی مؤلفه های قابلیت های آینده نگاری استراتژیک,مدیریت بحران و چابکی منابع انسانی در سازمان انتقال خون اصفهان از تکنیک دلفی و به منظور اولویت بندی آن ها از روش AHP استفاده شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از روش دلفی برای قابلیت های آینده نگاری استراتژیک 5 مؤلفه,برای چابکی منابع انسانی 5 مؤلفه و برای مدیریت بحران 6 مؤلفه اصلی شناسایی شدند که هرکدام نیز دارای زیر مؤلفه هایی می باشند که براساس روش AHP اولویت بندی و وزن دهی گردیدند

لینک کمکی