مقاله نقش اتاق فکر بر تشخيص مسئله خط مشي هاي بانک رفاه کارگران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله نقش اتاق فکر بر تشخيص مسئله خط مشي هاي بانک رفاه کارگران :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :21

زمینه: پژوهش حاضر با هدف بررسی مقاله نقش اتاق فکر بر تشخيص مسئله خط مشي هاي بانک رفاه کارگران انجام شد. در واقع ماهیت فرایند خط مشی های عمومی و سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت دولتی, چارچوبی برای تصمیم گیری و تشخیص مسئله فراهم می آورد. هدف: متغیر مستقل اتاق فکر و متغیر وابسته تشخیص مسئله با مولفه های ) شناخت سازمان و محیط, ایجاد و طرح پیشنهادهای ممکن, ارزیابی گزینه ها و انتخاب نهایی, اجرا و پی گیری( برگرفته از مدل فرآیندهای منطقی حل مسئله دکتر دانش فرد بررسی و تحلیل شد. روش: این پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را – اعضای اتاق فکر که 911 نفر هستند تشکیل می داد ولی بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده تنها 61 نفر از اعضا به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط استاد و کارشناسان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1.909 محاسبه شد. یافته ها: داده ها توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. برای نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف - و برای ارتباط بین متغیرها از آزمون تی تست تک نمونه ای و آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه ها استفاده شد. نتایج تجزیه . نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد که اتاق فکر بر تشخیص مسئله خط مشی و ابعاد آن در بانک رفاه شهر تهران تاثیر معنی داری دارد و بر اساس نتایج آزمون فریدمن گسترش راه حل های مسئله در اولویت اول از منظر کارشاسان و دومین اجرای ارزیابی مسئله است.

لینک کمکی