مقاله بررسي تأثير تأمين مالي خارج از ترازنامه بر نسبت هاي سودآوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تأثير تأمين مالي خارج از ترازنامه بر نسبت هاي سودآوري :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

در این تحقیق تأثیر تأمین مالی خارج از ترازنامه بر نسبتهای سودآوری (ROA,ROE,ROI)شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که " تأمین مالی خارجاز ترازنامه (اجاره های عملیاتی) چه تأثیری بر نسبتهای سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟".منظور از تأمین مالی خارج از ترازنامه سرمایه گذاری یا افزایش سرمایه (افزایش فعالیتهای عملیاتی) شرکت طبق ضوابط قانونیو میثاق های پذیرفته شده حسابداری که تمام یا بخشی از آن تأمین مالی در ترازنامه نشان داده نشود و نسبت های سودآورینتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می کند.در این تحقیق از روش پیمایشی- مقایسه ای استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مباحث تئوری و اطلاعاتمالی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای تحت بررسی, از روش کتابخانه ای (آرشیو بورس) استفاده شده است.در راستای انجام این تحقیق نسبت های سودآوری شرکتها قبل و بعد از تأمین مالی خارج از ترازنامه و همچنین شرکتهایی کهدارای تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند و شرکتهایی که فاقد تأمین مالی خارج از ترازنامه بوده اند مورد مقایسه قرار گرفتهاست.تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های تحقیق در دوره زمانی1380الی 1385 نشان می دهد کهتأمین مالی خارج از ترازنامه تأثیر قابل ملاحظه ای بر نسبتهای سودآوری نداشته است.

لینک کمکی