مقاله شرايط و عوامل موثر بر اجراي خط مشي هاي مالياتي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شرايط و عوامل موثر بر اجراي خط مشي هاي مالياتي در ايران :


سال انتشار : 1384

تعداد صفحات :17

در پی یافتن عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتی مجلس و دلایل عدم اجرای این خط مش ی ها, ابتدا با توجه به مبانینظری تحقیق و نظر اهل خبره 36 متغیر شناسایی گردید. بر اساس متغیرهای شناسایی شده , پرسشنامه ای با 167 سوال تهیه ش د.از 350 نفر (حجم نمونه ) از ممیزان کل و سر ممیزان درخواست گردید, نسبت به 233 قانون مصوب مجلس که وظیفه اجرای آنها را برعهده داشتند, اظهار نظر نمایند . با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی , به روش واریماکس , عوامل موثر بر اجرای خط مشی های مالیاتیعبارتند از : 1) شفافیت سیاست ها و قوانین مالیاتی, 2) رهبری سازمانی و توجه به فرهنگ جامعه و مشارکت در امر قانونگذاری,3) شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی, 4) اهمیت سازمان مجری برای سایر سازمانها و نهادها, 5) تعهد سازمان مجری ومسئولین شان به اجرا, 6) گرایش مجریان به اجرا و منطقی بو دن آن از نظر آنها, 7) جو همدلی و همکاری در سازمان, 8) انگیزش وتمایلات کارکنان سازمان مجری, 9) گوناگونی و تنوع مودیان و سازمان های وابسته, 10 ) محدودیت زمانی و ضمانت اجرا, 11 ) شرایطاقتصادی, و 12 ) دانش و آگاهی های کارکنان سازمانهای مجری سیاستها و قوانین مالیاتی . مجمع واریانسی که این عوامل تبیین می کنند, برابر با 49/7 است.

لینک کمکی