مقاله ارزيابي رابطه بين وفاداري مشتريان و فروش رابطه اي در بازار هاي صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي رابطه بين وفاداري مشتريان و فروش رابطه اي در بازار هاي صنعتي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :24

دراین تحقیق رابطه بین وفاداری مشتریان و فروش رابطه ای 1 دربازار های صنعتی 2 (ابزار صنعتی ) مورد بررسی قرارگرفته اس ت . همچنین چگونگی تاثیری که نوع رابطه مشتریان با شرکت در موارد ذیل , روی وفاداری ایشان دارد بررسی شدهاست :الف) رابطه خاصی که مشتریان با فروشنده مستقیم شان برقرار می کنند.ب) رابطه کلی که مشتریان با شرکت برقرار می کنند.یافته های تحقیق نشان دهن ده میزان اهمیت روابط میان فروشنده و مشتری در بالا بردن سطح ارزیابی مشتریان از شرکتعرضه کننده است.علاوه بر این , هر دو رابطه , تاثیر مستقیمی روی احتمال بروز رفتارهای وفادارانه 3 توسط مشتریان دارد . نتیجه اینکهفروشنده کالای صنعتی می تواند نقش به سزائی در ایجاد حس وفاداری در مشتریان شرکت داشته باشد . بدین معنی که نوعرابطه میان فروشنده و مشتری , بستگی شدیدی به میزان درک مشتری از شرکت دارد و در صورت مثبت بودن ایندرک , به بروز رفتار وفادارانه توسط ایشان منجر خواهد شد.

لینک کمکی