مقاله بررسي سبک رهبري توزيعي و تاثيرات آن بر رفتار شهروندي سازماني و احساس خودکارامدي معلمان (مطالعه موردي : دبستان هاي پسرانه شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سبک رهبري توزيعي و تاثيرات آن بر رفتار شهروندي سازماني و احساس خودکارامدي معلمان (مطالعه موردي : دبستان هاي پسرانه شهر تهران) :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :18

این تحقیق با هدف بررسی سبک رهبری توزیعی و تاثیر آن بر بهبود احساس خودکارامدی و رفتارهای شهروندیسازمانی به انجام رسیده است. برای این منظور, پرسشنامه استانداردی پس از تایید روایی و پایایی, بر مبنای مقیاسلیکرت تدوین گردید و به طور تصادفی در میان 198 نفر از معلمان ابتدایی دبستانهای پسرانه شهر تهران توزیع گردید.سپس داده های جمع آوری شده با روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهدبکارگیری رویکرد رهبری توزیعی, تاثیر مثبتی بر بهبود احساس خودکارامدی و بروز رفتارهای شهروندی در میان معلمانداشته است.

لینک کمکی