مقاله ارتباط اخلاق حرفه‌اي و انضباط سازماني با سلامت اداري کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌هاي پيام نوراستان البرز)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارتباط اخلاق حرفه‌اي و انضباط سازماني با سلامت اداري کارکنان (مورد مطالعه: دانشگاه‌هاي پيام نوراستان البرز) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :25

هدف: تحقیق حاضر بررسی رابطه بین انضباط اداری و اخلاق حرفه‌ای با سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه‌های پیام نور استان البرز بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع همبستگی بود. روش: جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارکنان تمام وقت دانشگاه پیام نور استان البرز می‌باشدکهتعداد این کارکنان260 نفر بود.حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 152 نفر انتخاب و با توجه به افت احتمالی نمونه‌ها, 230 پرسشنامه توزیع گردید که در نهایت 203 پرسشنامه به محقق عودت داده شدو از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از اجرای آزمون t در سطح اطمینان 95% نشان داد,وضعیتمتغیر انضباط اداری ومتغیر سلامت سازمانی در سطح بالاتر از متوسط قرار دارد. در ضمن نتایج حاصل از اجرای آزمون همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 99% نشان داد بین متغیرهای انضباط اداری و سلامت سازمانی و اخلاق حرفه‌ای و سلامت سازمانی کارکنان نمونه مورد پژوهش رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد, ضریب بتا مربوط به متغیرهای انضباط اداری و اخلاق حرفه‌ای مثبت بوده.که در این میان میزان بتای محاسبه شده برای انضباط اداری برابر با 410/0 و اخلاق حرفه‌ای برابر با 189/0 می‌باشد. در نهایت معادله رگرسیونی کلی محاسبه شده در این پژوهش به شرح زیر می‌باشد:

لینک کمکی