مقاله رابطه بين اخلاق سازماني با نهادينه سازي رفتارشهروندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله رابطه بين اخلاق سازماني با نهادينه سازي رفتارشهروندي سازماني :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :17

هدف پژوهش حاضر بررسی مقاله رابطه بين اخلاق سازماني با نهادينه سازي رفتارشهروندي سازماني دربین معلمان متوسطه آموزش وپرورش بجنورد می­باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان بجنورد تشکیل داده­اند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان, 147 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه­گیری تصادفی - طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها برای متغیر اخلاق سازمانی از پرسشنامه برین و همکاران(2002) و از پرسشنامه دیکنسون و همکاران (2009), جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده که قبلاً روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده از شاخص ضریب همبستگی برای بررسی روابط بین فرضیات تحقیق و آزمون اختلاف میانگین جهت بررسی نقش مولفه­های اخلاق سازمانی و همچنین برای رتبه بندی این مولفه ها از آزمون فریدمن و به کمک نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری نسخه18استفاده شده است. نتایج نشان می دهد, بین اخلاق سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و از سوی دیگر بین هریک از ابعاد رفتار اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی نیز رابطه مثبت و معنادار وجود داشته که نقش مولفه فرهنگ اخلاق کارایی مدار به نسبت سایر مولفه ها بیشترین و نقش مولفه فرهنگ اخلاقی ابزاری دارای کمترین رتبه می باشد..

لینک کمکی