مقاله بررسي موانع توسعه کسب وکار الکترونيکي (مطالعه موردي: بنگاه هاي اقتصادي استان زنجان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موانع توسعه کسب وکار الکترونيکي (مطالعه موردي: بنگاه هاي اقتصادي استان زنجان) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :24

امروزه بکارگیری راهکارهای تجارت الکترونیکی برای بنگاههای اقتصادی بعنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده و چنانچهبنگاههای اقتصادی به این مهم توجه لازم را نداشته باشند با کاهش سودآوری و حذف از صحنه رقابت مواجه خواهند بود .بنابراین برنامه ریزی ب ه منظور بکارگیری این راهکارها از اقدامات مهم و راهبردی شرکت ها می باشد و یکی از مهمترین مراحلبرنامه ریزی شناسائی موانع بکارگیری آن و ارایه راهکارهائی در جهت رفع این موانع است.هدف این تحقیق بررسی و شناسائی موانع توسعه کسب وکار الکترونیکی در بنگاههای اقتصادی استان زنجان , اولویت بندیموانع شناسائی شده و پیشنهاداتی در جهت رفع آنها می باشد .در این تحقیق موانع مذکور در قالب 6 طبقه اصل ی شامل :فرهنگی, زیر ساختهای اساسی, حقوقی, مدیریتی, انسانی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند, شش طبقه یاد شده به36 عامل فرعی تر تقسیم و رتبه بندی گردیده اند. از آنجا که کل جامعه آماری مورد سرشماری و محاسبه قرار گرفت از آمارتوصیفی برای بررسی سوالات تحقیق استفاده شد, و از جنبه فایده می توان تحقیق حاضر را در ردیف, کاربردی طبقه بندینمود. ابزار بکار رفته, پرسشنامه می باشد که پس از تایید روایی و پایایی, به اعضای جامعه (تعداد 170 بنگاه اقتصادی استانزنجان) جهت ارائه نظر و تکمیل تحویل شد.نتایج بدست آمده نشان می دهد که اولویت بندی موانع اصلی توسعه تجارت الکترونیکی از نظر دس ت اندرکاران, بنگاه هایاقتصادی استان زنجان به ترتیب عبارتند از : 1- موانع حقوقی 2- موانع فرهنگی 3- موانع مدیریتی 4- موانع مربوط به زیرساختهای اساسی 5- موانع انسانی 6- موانع اقتصادی

لینک کمکی