مقاله بررسي وضعيت جذب، حفظ و ارتقاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و ارائه مدلي مناسب جهت بهبود وضعيت موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت جذب, حفظ و ارتقا هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و ارائه مدلي مناسب جهت بهبود وضعيت موجود :


سال انتشار : 1387

تعداد صفحات :22

جذب و بکارگیری نیروی متخصص و شایسته, حفظ و نگهداری و ارتقای زندگی حرفه‌ای اعضا هیات علمی از عوامل تاثیر گذار بر کارایی و اثربخشی آموزش عالی محسوب می‌شود. مقاله حاضر با بررسی وضعیت جذب, حفظ و ارتقا هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه مدلی مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌پردازد در این راستا با استفاده از مرور ادبیات مربوطه و مطالعه تطبیقی, چارچوب ادراکی مدل با مؤلفه‌های جذب و بکار گماری با 20 زیر مؤلفه, حفظ و نگهداری با 35 زیر مؤلفه, آموزش و بهسازی با 21 مؤلفه, ارتقا با 40 زیر مؤلفه, مهارت‌ها و وظایف آموزشی, مهارت‌ها و وظایف پژوهش, مهارت‌ها و وظایف خدماتی و مشاوره‌ای, مهارت‌ها و وظایف مجازی, مهارت‌ها و وظایف اجتماعی تدوین گردید. جامعه آماری تحقیق, اعضا هیات علمی ادانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران می‌باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 440 نفر از اعضا هیات علمی نتخاب شدند و برای اعتبارسنجی مدل تعداد50 نفر از اعضا هیات علمی و متخصصان آموزش عالی انتخاب گردیدند. در این زمینه دو نوع پرسشنامه طراحی گردید و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی, کای اسکور, ماتریس ضریب همبستگی) داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های حاصل از پرسشنامه نشان می‌دهد که کل چارچوب مدل با توجه به داده‌ها از تناسب بالایی برخوردار است عمده پاسخ‌ها (24 نفر از 45 نفر) برگزینه خیلی مناسب و 21 نفر برگزینه مناسب تمرکز دارند که نشانگر ارزیابی بسیار مناسب متخصصان آموزش عالی و اعضای هیات علمی از مدل پیشنهادی است. برای بررسی رابطه بین کل چارچوب ادراکی مدل با اهداف و فلسفه و همچنین هر یک از مؤلفه‌های چهارگانه و تئوری‌های مدل با شمای مدل و فلسفه و اهداف مدل از روش همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن استفاده گردید که نتایج ماتریس همبستگی بیانگر رابطه مثبت و معنادار است. در پایان پیشنهادها و توصیه‌های کاربردی جهت بهبود وضعیت جذب, حفظ و ارتقا هیات علمی ارائه گردید.

لینک کمکی