مقاله ارزيابي کيفيت پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت آموزشي به منظور ارتقاءکيفيت يادگيري دانشگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي کيفيت پايان نامه هاي کارشناسي ارشد مديريت آموزشي به منظور ارتقا کيفيت يادگيري دانشگاهي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

زمینه: پایان نامه های دانشگاهی از دو بعد, قابل توجه و بررسی هستند: محتوا و ساختار. پژوهش‌ها باید به روش علمی انجام شده, و نتایج حاصله, با رعایت اصول نگارش علمی گزارش شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفی پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تربیت معلم در سال­های 89-80 صورت گرفت. روش: پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. تعداد 57 پایان نامه به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه­ای که حاوی 96 سؤال در هفده شاخص و هفت بخش شامل مدخل, کلیات, ادبیات, روش, یافته­ها, نتیجه­گیری و منابع گردآوری شد. ابزار گردآوری داده‌ها, مشاهده و به صورت اسنادی انجام گرفت و بر اساس مقیاس پنج درجه­ای لیکرت درجه بندی شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آمار توصیفی از قبیل فراوانی, درصد, درصد تراکمی, میانگین و انحراف استاندارد, صورت گرفت. یافته­ها: یافته‌ها نشان داد میانگین کل بخش­های هفت­گانه در پایان نامه های مورد بررسی, بر اساس پیوستار پنج درجه ای مطلوبیت در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفت. بخش‌های مدخل , یافته­ها و منابع در وضعیت مطلوب و بخش­های کلیات, ادبیات, روش, و نتیجه­گیری در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار گرفت. نتیجه­گیری: نتایج نشان داد پایان نامه­ها در وضعیت نسبتاً مطلوب قرار دارند. برگزاری کارگاه‌های روش تحقیق, ارائه دروسی مبنی بر اصول نگارش علمی و پایان نامه نویسی, ارزیابی مرتب پایان نامه‌ها و تدوین دستورالعملی که بخش­های مختلف پایان نامه را تشریح نماید, می‌تواند در ارتقا کیفیت پایان نامه‌ها تأثیرگذار باشد.

لینک کمکی