مقاله مدل ارزيابي بهره وري سازمانها به کمک تحليل پوششي داده اي دو طبقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدل ارزيابي بهره وري سازمانها به کمک تحليل پوششي داده اي دو طبقه اي :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :26

علم مدیریت علم اندازه گیری است . هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیمکنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود .موضوع اصلی در تمام تجزیه وتحلیل های سازمانی , عملکرد است وبهبود آنمستلزم اندازه گیری است از اینرو ایجاد یک نظام اندازه گیری بهره وری می تواند مدیریت را از میزان اجرای سیاستهایتدوین شده آگاه سازد. تحلیل پوششی داده ها بعنوان یک روش ناپارامتری برای اندازه گیری راندمان یا کارایی همیشه ازمباحث مهم مدیریت بوده است که بر اساس توانمندی خود می تواند مقادیر کارایی را بر اساس اعداد و ارقام بیان نماید.در این مقاله سعی شده است با کمک تکنیکهای تحلیل پوششی داده ها و و با استناد به عوامل موثر بر بهره وری(مجموعه عوامل داخلی و خارجی ) , مدلی برای ارزیابی و محاسبه بهره وری در سازمانها ارائه دهیم . در نهایت مدل مذکور درسازمانی ارائه گردیده و نتایج مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .

لینک کمکی