مقاله تأثير فعاليتهاي مديريت دانش بر عملکرد غيرمالي شرکتهاي آب و برق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير فعاليتهاي مديريت دانش بر عملکرد غيرمالي شرکتهاي آب و برق :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

هدف مقاله حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری فعالیتهای مدیریت دانش بر عملکرد غیرمالی شرکتهای برق منطقهای آذربایجان و آب منطقهای آذربایجانشرقی میباشد. برای دستیابی به این هدف فعالیتهای مدیریت دانش شامل چهار فرآیند؛ کسب و خلق, حفظ و نگهداری, تسهیم و استفاده از دانش و همچنین فاکتورهای غیرمالی مدل تعالی سازمانی اروپایی1 را شامل؛ عملکرد رهبری سازمان, عملکرد کارکنان, خطمشی و استراتژی, مشارکت و منابع, فرآیندهای سازمانی, نتایج مشتریان, نتایج جامعه, در نظر گرفته شده است. جامعهی آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان شرکتهای برق منطقهای آذربایجان ) 272 نفر( و شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی ) 275 نفر( میباشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای شرکتهای مذکور به ترتیب 72 و 72 نفر محاسبه شده است. ابزار جمعآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه میباشد. روایی پرسشنامه به صورت صوری است. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ با اعتبار 2/535 مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج حاصل از آمار توصیفی و بررسی فرضیات توسط آزمون T, نشانگر تأثیر مثبت مدیریت دانش بر عملکرد غیر مالی را در سازمانهای تحت بررسی میباشد.

لینک کمکی