مقاله بررسي اهميت ارزش ويژه نام و نشان تجاري در دستيابي به مشتريان وفادار براي توليد کنندگان ماشين آلات صنايع غذايي و آشاميدني ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي اهميت ارزش ويژه نام و نشان تجاري در دستيابي به مشتريان وفادار براي توليد کنندگان ماشين آلات صنايع غذايي و آشاميدني ايران :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :24

سازمان های کسب و کار در بازارهای صنعتی بدلیل خاص و محدود بودن مشتری و منافع فراوان ایجاد مشتری وفادار برای سازمانخود همواره بدنبال ایجاد راهکارهایی برای دستیابی به اینگونه مشتریان هستند . از اینرو بررسی این موضوع که : " چه معیارهاییبرای مشتریان صنعتی جهت ایجاد وفاداری به سازمان های کسب و کار اهمیت دارد . " بسیار حائز اهمیت است .بنابراین در این پژوهش به " بررسی اهمیت ارزش ویژه نام و نشان تجاری در دستیابی به مشتریان وفادار برای تولید کنندگانماشین آلات صنایع غذایی و آشامیدنی ایران " پرداخته و با بررسی متغییرهای رضایت , ارزش , اعتماد , مقاومت در براب ر تغییر ,تاثیر پذیری و ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارتباط آن با دونوع وفاداری نگرشی و رفتاری به این نتیجه دست یافتیم که وفادارینگرشی با اعتماد به نام و نشان تجاری , رضایت و ارزش ویژه نام و نشان تجاری رابطه داشته و با سایر متغییرهای رابطه معنی داریندارد و وفاداری رفتاری نیز تنها با ارزش و رضایت رابطه دارد.بنابراین شرکت های تولید کننده ماشین آلات صنایع غذایی ایران با توجه به عدم انحصاری بودن این صنعت و جهت مقابله با تهدیدماشین آلات خارجی می بایست در دو بعد به تدوین استراتژی جذب مشتریان صنعتی وفادار بپر دازند . آنچه که سود مستمر اما باافق کوتاه مدت این شرکتها را می تواند تضمین نماید جذب مشتریان وفادار رفتاری از طریق تعهد بیشتر و پیاده سازی راه کارتحقق شاخص های ارزش و رضایت برای مشتریان است , بر اساس نتایج تحقیق بدیهی است مشتری راضی که درک نماید موازنهداده - ستاده به نفع او تمام شده است رفتاری هم سو با استراتژی بازاریابی شرکت و تکرار خرید انجام می دهد بنابراین شرکتمی بایست انتظارات مشتری را برآورده ساخته و او را در موقعیت برنده در معامله قراردهد.از سوی دیگر تعهد مشتری به شرکت و رابطه بلند مدت با او – هرچند ممکن است بدلیل محدودیت فعلا در رفتار او ( تکرار وتوسعه خرید ) تجلی ننماید – میتواند متضمن سود آوری و رسیدن به اهداف بلند مدت و آرمانی شرکت باشد, از اینرو با دستیابی بهشاخص هایی همچون اعتماد و ارزش ویژه نام و نشان تجاری در کنار رضایت , شرکت خود ر ا در نگرش مشتری نیز جای داده ودستیابی به این بعد وفاداری مشتری نیز ممکن می گردد .

لینک کمکی