مقاله تبيين و ارائه الگويي جامع و يکپارچه براي نظام حسابداري منابع انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تبيين و ارائه الگويي جامع و يکپارچه براي نظام حسابداري منابع انساني :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :12

فلسفه وجودی هر سازمان تحقق ماموریت و اهداف آن است. اهداف سازمان, تنها مشخص می سازد که چه مجموعه کارهایی باید انجامپذیرد, و در این راستا آنچه که در انجام کارها اهمیت می یابد, تأثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان است. از میان عوامل داخلی, عامل نیرویانسانی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح است. قابلیت ها, مهارت ها, توانایی ها, دانش و ... همگی شاخص هایی هستند که بر عملکردنیروی انسانی مؤثر بوده و به تبع آن بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارند. بنابراین هرچه کیفیت نیروی انسانی بهتر باشد و نقش ها و تعاملاتسازمانی به طور منطقی در راستای استفاده بهینه از نیروی انسانی شکل گرفته باشد, می توان عملکرد بهتری از نیروی انسانی انتظار داشت.امروزه سازمان هایی که دارای نیروی انسانی با ویژگی هایی خاص و با کیفیت مناسب هستند, از این ویژگی به عنوان یکی از مزیت هایاستراتژیک خود در دنیای رقابتی نام می برند. بدین لحاظ میزان ارزش نیروی انسانی عامل بسیار مهمی در موفقیت یا شکست سازمان ها تلقیمی شود. اما این نکته که چگونه می توان ارزش نیروی انسانی را تعیین نمود و اساساً نحوه تعیین ارزش برای این عامل مهم چگونه باید باشد,نکته ای است که محمل بحث بسیاری از اندیشمندان علوم مدیریتی قرار داشته است. در این مسیر روش های مختلفی- خصوصاً از دهه 1960به بعد- ارائه شده است که عمدتاً بحث تعیین ارزش نیروی انسانی را از طریق حسابداری منابع انسانی توصیه می نمایند. در الگوی معرفی شدهطی این مقاله سعی شده تا مجموع های از عوامل مهم و موثر بر تعیین ارزش, شناسایی و در چارچوب یک مدل عملیاتی ارائه شود. بر ایناساس الگویی ارائه می شود که مجموعه عوامل تأثیرگذار بر فرآیند تعیین ارزش نیروی انسانی را نهایتاً در قالب یک ترازنامه منابع انسانی بهتصویر می کشد. برای تحقق این امر تمامی عواملی که شغل, شاغل و مجموعه تعامل بین شغل و شاغل را در بر می گیرد, با درنظر گرفتنشاخص های محیطی و سازمانی مدنظر قرار گرفته و از طریق راه کارهای عملیاتی, ارزش منابع انسانی سازمان محاسبه می گردد. در الگویمفهومی تحقیق حاضر, شناخت همه جانبه از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی, ابعاد سازمان و فعالیت ها و وظایف آن به عنوان اطلاعاتورودی ضرورت می یابد. برای پیاده سازی الگو می بایست, نیازمندی های مختلفی که در کلیه سطوح سازمانی وجود دارد تعیین و مولفه ها وفرآیندهای تأثیرگذار بر پیاده سازی الگو, شناسایی شود.

لینک کمکی