مقاله توان پيش بيني و قدرت توضيح دهندگي اجزاء متشکله سود در مقايسه با رقم کلي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توان پيش بيني و قدرت توضيح دهندگي اجزا متشکله سود در مقايسه با رقم کلي آن :


سال انتشار : 1385

تعداد صفحات :22

در این مقاله توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی رقم کلی سود در مقایسه با اجزا متشکله آن از طریق بر رسی رابطه بین آنها بابازده سهام و سودهای آتی مورد برسی قرار می گیرد.در این راستا, رقم کلی سود سالانه به تغییر در درآمد فروش, نسبت سود عملیاتی به فروش و سایر هزین هها تفکیک می شود.پژوهش حاضر از دو طریق زیر در ادبیات محتوای اطلاعاتی مشارکت دارد:نخست اینکه سودمندی و ارتباط اطلاعات بین سود عملیاتی و اجزا متشکله سود, سود آتی و بازده سهام مورد بررسی قرار م یگیرد.دوم اینکه به منظور بررسی چگونگی تغییر توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی سود و اجزا متشکله آن در بین صنایع و در طول زمان .یک تحقیق مشاهده ای بر مبنای صنعت و در طی یک دور 8 ساله انجام می شود.نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که:الف: در رابطه با توان پیش بینی سود س ال بعد و بیان بازده سالانه سهام, تغییر در درآمد فروش , نسبت سود عملیاتی به فروش و سایرهزینه ها (مدل اجزا متشکله ) به طور توامان, توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با رقم کلی سود ندارند.ب: توان پی شبینی و محتوای اطلاعاتی این اجزا متشکله و نیز رقم کلی سود, در طول زمان و بین صنایع تغییر می کند .

لینک کمکی