مقاله تأثير انتشار حق تقدم بربازده سهامداران در بورس تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تأثير انتشار حق تقدم بربازده سهامداران در بورس تهران :


سال انتشار : 1379

تعداد صفحات :32

در این مقاله واکنش قیمت سهام نسبت به خبر افزایش سرمایه از طریق حق تقدم بررسی شده است. در این بررسی, بازده های غیر عادی پیرامون هفته های مجمع و بعد از اعلام خبر 206 مورد حق تقدم, محاسبه و شناسایی می شوند. نمودارهای توصیفی از بازده های غیرعادی متوسط و تجمعی نشان دادند که واکنش بازار قبل از اعلام خبر, تفاوت معنی داری با صفر ندارد. این بدان معنی است که قبل از اعلام خبر, اطلاعات خاصی به بازار درز نکرده است. بازار, توان پیش بینی قیمت ها را ندارد. واکنش های تأخیری وبیش از حد بازار در هفته های پیرامون مجمع حاکی از این است که سرمایه گذاران به افشای خبر حق تقدم توسط شرکت اعتماد ندارند و عدم تقارن اطلاعاتی, کماکان بعد از اعلام خبر وجود دارد. بازده های غیر عادی تجمعی از 15 هفته قبل تا 12 هفته بعد از مجمع, حاکی از 17 درصد افزایش ثروت سهامداران است. با تشکیل سه پرتفوی از درصدهای حق تقدم رابطه بین افزایش سرمایه و درصد بازده های غیر عادی تجمعی در هفته 12 بعد از مجمع بررسی شد. نتیجه نشان داد که اگر چه رابطه ای قوی بین این متغیرها وجود ندارد, اما بیشترین بازده های غیر عادی تجمعی, مربوط به شرکت هایی است که بیش از 100 درصد افزایش سرمایه داده اند و به علاوه مقایسه میانگین قیمت بازار حق تقدم و میانگین ارزش تئوریک حق تقدم نشان داد که طی دوره مورد مطالعه (76-1370), گواهینامه حق تقدم, کمتر از ارزش تئوریک آن مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین دلایل قیمت گذاری ارزان گواهینامه های حق تقدم, تقبل ریسک نقدینگی است. این موضوع, بازده اضافی حدود 7 درصد را برای خریداران حق تقدم به ارمغان آورده است.

لینک کمکی