مقاله ارزيابي و ارايه الگوي مناسب براي شناسايي، اندازه گيري و کنترل ريسکهاي مالي در موسسات مالي و اعتباري (مطالعه موردي: بانک ملت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي و ارايه الگوي مناسب براي شناسايي, اندازه گيري و کنترل ريسکهاي مالي در موسسات مالي و اعتباري (مطالعه موردي: بانک ملت) :


سال انتشار : 1389

تعداد صفحات :17

انواع مختلفی از ریسکها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید میکند . بنابراین مدیران سازمانها, باید ریسکهای موجود راشناسائی و مدیریت کنند . ریسکی که بطور مستقیم بر سود آوری موسسات مالی و اعتباری اثر می گذارد ریسک مالی نامیدهمی شود . ریسک های مالی شامل : ریسکهای ساختار ترازنامه , ساختار درآمد و سود آوری, کفایت سرمایه , ریسک ا عتباری ,ریسک نقدینگی , ریسک نرخ بهره , ریسک بازار و ریسک نرخ ارز می شود. این پژوهش به ارزیابی و ارایه الگوی مناسب برایشناسایی, اندازه گیری و کنترل ریسکهای مالی در موسسات مالی و اعتباری پرداخته است . پژوهش حاضر از نظر تقسیم بندیبر حسب روش اجرا, با روش همبستگ ی و بر پایه داده های پس رویدادی انجام شده است . داده های تحقیق با روشنمونه گیری غیراحتمالی و هدفدار و حجم آن براساس قضاوت پژوهشگر انتخاب شده است . این داده ها طی سالهای 1384 تا1386 از مدیریت مناطق 39 گانه بانک ملت بصورت روزانه استخراج شده است . برر سی ها با استفاده از مدل معادله یابیساختاری نشان داده است که تاثیر تسهیلات و سرمایه گذاری بر ریسک نقدینگی, تاثیر متغیر دارائیها و بدهیهای ارزی برریسک ارز و تاثیر متغیر نوسان داراییها و بدهیهای حساس به بهره بر ریسک بهره معنی دار است.

لینک کمکی